keyboard_backspaceเลือกแบบทดสอบ

คำอธิบายเว็บแอปฯ START-exam

 • assignment แบบทดสอบ Pre-Test หมายถึง ข้อสอบประเมินก่อนทดสอบภาคทฤษฎีด้วยเครื่อง E-exam
  - ส่งคะแนนให้โรงเรียนเพื่อประเมินอัตโนมัติ
  - เฉลยเมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้ว
 • event_available โปรแกรมฝึกทำข้อสอบ หมายถึง เว็บแอปพลิเคชันฝึกทำข้อสอบ
  - แสดงคะแนนหลังทำเสร็จ แต่ไม่ส่งคะแนน
  - เฉลยข้อต่อข้อ หลังเลือกคำตอบ
 • พัฒนาโดย โรงเรียนสอนขับรถ สตาร์ท ไดร์ฟวิ่ง นครราชสีมา www.goSTARTdriving.com